Đăng ký đề nghị thiết lập quan hệ đối tác

Chỉ cần điền vào biểu mẫu bên dưới, bạn có thể thực hiện một loạt các đề nghị thiết lập quan hệ đối tác đến LINE.
LINE Corporation, LINE Plus Corporation, LINE Biz Plus Corporation, LINE Business Partners Corporation, LINE Financial, LVC, LINE MOBILE Corporation, LINE Pay Corporation và LINE Studio sẽ cùng nhau thu thập và xem xét đề nghị thiết lập quan hệ đối tác.

Chi tiết đề nghị thiết lập mối quan hệ đối tác

Chi tiết đề nghị thiết lập mối quan hệ đối tác

Trường bắt buộcTrường bắt buộc

Chi tiết đề nghị thiết lập mối quan hệ đối tác
Quốc gia/Vùng lãnh thổ hợp tácTrường bắt buộc
Loại quan hệ đối tácTrường bắt buộc
Hãy chọn loại quan hệ đối tác

Vui lòng mô tả rõ ràng các điều khoản thực hiện cho mối quan hệ đối tác và kết quả mong đợi (Xin lưu ý rằng bất kỳ đề xuất đã đệ trình không chứa thông tin chi tiết đề nghị hoặc được dựa trên một cuộc họp với người quản trị của chúng tôi có thể là căn cứ để từ chối).

Duyệt web

Chỉ cho phép các file tài liệu (pdf, docx, doc, ppt, txt, zip, ipa, apk, gif, text, jpg, png, jpeg)

Kích thước của tập tin đính kèm không được vượt quá 50MB.

proposal.corpInfo

Chi tiết công ty đề nghị thiết lập mối quan hệ đối tác

Trường bắt buộcTrường bắt buộc

Information of proposing company
LoạiRequired fields
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc
Duyệt web

Chỉ cho phép các file tài liệu (pdf, docx, doc, ppt, txt, zip, ipa, apk, gif, text, jpg, png, jpeg)

Kích thước của tập tin đính kèm không được vượt quá 50MB.

Thông tin về thu thập và sử dụng thông tin cá nhân

LINE Corporation, LINE Plus Corporation, LINE Biz Plus Corporation, LINE Business Partners Corporation, LINE Financial, LVC, LINE MOBILE Corporation, LINE Pay Corporation và LINE Studio sẽ thu thập thông tin cá nhân sau đây từ công ty đang tìm kiếm quan hệ đối tác liên quan đến dịch vụ LINE. Chúng tôi sẽ dùng các thông tin cá nhân đã thu thập được thật cẩn trọng để xem xét đề nghị thiết lập quan hệ đối tác và sẽ xử lý thông tin một cách an toàn theo quy định của pháp luật liên quan ví dụ như Luật bảo vệ thông tin cá nhân. Vì việc thu thập các thông tin cá nhân sau đây là bắt buộc để xem xét đề nghị thiết lập quan hệ đối tác và liên hệ với bạn nên nếu bạn đồng ý, chúng tôi sẽ không đăng ký đề nghị thiết lập quan hệ đối tác.

1. Mục thông tin cá nhân được thu thập
- Mục bắt buộc: Tên (tổ chức) công ty, tên, số điện thoại và địa chỉ email
- Mục tùy chọn: URL trang web và số fax

2. Thu thập và sử dụng thông tin cá nhân.
- Để xác nhận danh tính của người đề nghị thiết lập quan hệ đối tác và đảm bảo kênh truyền thông hiệu quả
- Bảo quản hồ sơ để giải quyết tranh chấp

3. Sử dụng thời hạn của thông tin cá nhân
- Đã lưu trữ trong vòng ba tháng sau khi xem xét đề nghị thiết lập quan hệ đối tác.

Hạng mục cần lưu ý

Please proceed with the submittal of the proposal only if you fully understand and agree in advance to the following notes.
・LINE will review the proposal and contact the proposer only if LINE decides to request for more information or further discussion. LINE does not promise to respond to all proposals.
・LINE shall not be responsible for (1) monetary or any other claims in relation to LINE, independently or in cooperation with the third party, planning, developing, or conducting products, contents, services or businesses that are the same, similar, or competing with the content of the proposal; and (2) maintaining confidentiality of the information contained within the proposal.

loading