Bạn có thể kiểm tra trạng thái xem xét đề nghị bằng cách nhập địa chỉ email đã sử dụng và số đăng ký đề nghị đã phát hành khi đăng ký đề nghị của bạn.
Nếu bạn được yêu cầu tiếp tục mô tả đề nghị, bạn có thể thay đổi đề nghị thiết lập quan hệ đối tác bằng cách nhấn nút Sửa đổi.

Nhập thông tin đăng ký đề nghị thiết lập quan hệ đối tác

Nhập thông tin đăng ký đề nghị thiết lập quan hệ đối tác

Required fieldsTrường bắt buộc

Nhập thông tin đăng ký đề nghị thiết lập quan hệ đối tác
Required fields

Hãy nhập địa chỉ email đã dùng khi bạn đăng ký đề nghị.

Required fields

Hãy nhập số đăng ký đã phát hành khi bạn đăng ký đề nghị (Hãy bỏ dấu gạch ngang).

loading