ลงทะเบียนข้อเสนอความร่วมมือ

คุณสามารถส่งข้อเสนอเป็นพาร์ทเนอร์กับ LINE ได้หลายประเภทซึ่งสามารถกรอกได้จากแบบฟอร์มด้านล่างนี้
ข้อเสนอนี้จะถูกรวบรวมและตรวจสอบร่วมกัน โดย LINE Corporation, LINE Plus Corporation, LINE Biz Plus Corporation, LINE Business Partners Corporation, LINE Financial, LVC, LINE MOBILE Corporation, LINE Pay Corporationและ LINE Studio.

รายละเอียดข้อเสนอ

รายละเอียดข้อเสนอ

หัวข้อที่จำเป็นต้องกรอกคำตอบหัวข้อที่ต้องระบุ

รายละเอียดข้อเสนอ
ประเทศ/ภูมิภาคที่ต้องการเป็นพาร์ทเนอร์หัวข้อที่จำเป็นต้องกรอกคำตอบ
ประเภทความร่วมมือหัวข้อที่จำเป็นต้องกรอกคำตอบ
โปรดเลือก

โปรดระบุแผนการดำเนินงานสำหรับการเป็นพาร์ทเนอร์และผลประกอบการที่คาดหวังอย่างละเอียดชัดเจน (ข้อเสนอใดที่ส่งมาโดยไม่มีรายละเอียดของข้อเสนอ หรือเป็นรายละเอียดจากการประชุมกับเจ้าหน้าที่ของเราแล้ว อาจส่งผลให้ข้อเสนอถูกปฏิเสธได้)

อัปโหลด

รองรับเฉพาะไฟล์ pdf, docx, doc, ppt, txt, zip, ipa, apk, gif, hwp, gul, text, jpg, png, jpeg เท่านั้น

ข้อมูลแนบจะต้องมีขนาดไม่เกิน 50MB

proposal.corpInfo

รายละเอียดบริษัท

หัวข้อที่จำเป็นต้องกรอกคำตอบหัวข้อที่ต้องระบุ

Information of proposing company
ประเภทRequired fields
หัวข้อที่จำเป็นต้องกรอกคำตอบ
หัวข้อที่จำเป็นต้องกรอกคำตอบ
หัวข้อที่จำเป็นต้องกรอกคำตอบ
หัวข้อที่จำเป็นต้องกรอกคำตอบ
อัปโหลด

รองรับเฉพาะไฟล์ pdf, docx, doc, ppt, txt, zip, ipa, apk, gif, hwp, gul, text, jpg, png, jpeg เท่านั้น

ข้อมูลแนบจะต้องมีขนาดไม่เกิน 50MB

ข้อมูลเกี่ยวกับการรวบรวมและการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล

LINE Corporation, LINE Plus Corporation, LINE Biz Plus Corporation, LINE Business Partners Corporation, LINE Financial, LVC, LINE MOBILE Corporation, LINE Pay Corporationและ LINE Studio จะรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลต่อไปนี้จากบริษัทที่ต้องการร่วมมือกับบริการต่างๆ ของ LINE ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกรวบรวมจะถูกนำไปใช้เพื่อการตรวจสอบข้อเสนอความร่วมมือเท่านั้น และจะได้รับการปฏิบัติอย่างปลอดภัยตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทจำเป็นต้องรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลต่อไปนี้ เพื่อใช้ในการตรวจสอบข้อเสนอความร่วมมือและเพื่อติดต่อคุณ หากคุณไม่เห็นด้วยกับการใช้งานนี้ ข้อเสนอความร่วมมือของคุณจะไม่ได้รับการลงทะเบียน

1 ข้อมูลส่วนบุคคลที่จะรวบรวม
- รายการที่จำเป็น: ชื่อบริษัท (องค์กร) ชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมล
- รายการเสริม: URL เว็บไซต์ และหมายเลขแฟกซ์

2 การรวบรวมและใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล
- เพื่อตรวจสอบตัวตนของผู้ที่เสนอความร่วมมือ และเพื่อให้มีช่องทางการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
- การเก็บรักษาระเบียนเพื่อแก้ไขข้อพิพาท

3 ระยะเวลาในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
- เก็บรักษาเป็นเวลา 3 เดือนหลังการตรวจสอบข้อเสนอความร่วมมือ

หมายเหตุ

โปรดรับทราบและยอมรับในรายละเอียดของข้อควรระวังที่ระบุไว้ด้านล่างก่อนยื่นแผนงานของคุณ
・LINE จะติดต่อกลับในกรณีที่เราได้ตรวจสอบเนื้อหาแผนงานของคุณแล้วต้องการขอเอกสารเพิ่มเติม หรือต้องการเชิญมาร่วมประชุมเท่านั้น เราไม่สามารถให้คำตอบสำหรับแผนงานที่ได้รับการเสนอทั้งหมดได้
・ในกรณีที่ LINE ร่วมมือกับบุคคลที่สาม วางแผน พัฒนา ดำเนินการ เกี่ยวกับสินค้า เนื้อหา บริการ หรือธุรกิจ ที่เหมือน คล้าย หรือเป็นการแข่งขันกับเนื้อหาแผนงานที่คุณเสนอ LINE จะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อการเรียกร้องเงินทองหรืออื่นๆ รวมถึงความรับผิดชอบใดๆ ที่เกี่ยวกับการรักษาความลับของข้อมูลที่รวมอยู่ในเนื้อหาแผนงานที่คุณนำเสนอ

loading